Časté dotazy (FAQ)

appDay.tv je internetová televízia, ktorá vysiela prostredníctvom vlastnej aplikácie. Vaša televízia do vrecka. Televíziu nájdete aj na sociálnych sieťach ako Facebook, YouTube, Instagram a Twitter. Návštevníkom našej webovej stránky odporúčame prehliadače Google Chrome alebo Safari. Pri používaní Mozilla Firefox alebo Internet Explorer sa stránka nemusí zobrazovať v dostatočnej kvalite alebo niektoré jej funkcie nemusia byť dostupné.
Televízia vysiela prostredníctvom aplikácie appDay.tv. Nemusíte ju ladiť cez anténu ani kupovať satelit. Jednoducho si len cez App Store či Google Play stiahnete aplikáciu a sledujete. Videá je tiež možné jednoducho zdieľať.
Ako takmer každá aplikácia, aj appDay.tv posiela svojim užívateľom, v prípade zaujímavých príspevkov, hlásenia. Informáciu, že sa niečo dôležité deje tak získate v podobe push hlásenia na vašom telefóne. V prípade, že si nestihnete niečo pozrieť, videá si jednoducho vyhľadáte v archíve.
Televízia appDay.tv ponúka všetkým užívateľom možnosť tvoriť sociálne spravodajstvo. Každý, kto si stiahne aplikáciu appDay.tv môže live vysielať prostredníctvom funkcie livestream. Jej používanie je jednoduché. Stačí kliknúť na button kamera v pravom hornom rohu aplikácie. Užívateľ je informovaný, že má otočiť telefón do polohy "na ležato". Vyplní názov live streamu a stlačí Go Live. Po kontrole administrátorom je video pustené do Live vysielania alebo spustené zo záznamu. Ak užívateľ nechce vysielať live, môže reportáž spracovať a zaslať na mail info@appday.tv.
Štatút reklamnej a propagačnej súťaže organizátora FLOK, s.r.o. s názvom „LETO s appDay.tv“ v znení platnom od 10.5.2018 1. Základné ustanovenia 1.1 Reklamnú súťaž „LETO s appDay.tv“ (ďalej ako „súťaž“) organizuje spoločnosť FLOK, s.r.o., IČO: 365 572 34, so sídlom Nitra, Svätoplukova 35, PSČ 949 01, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom v Nitre, oddiel Sro, vložka 14443/N (ďalej ako „organizátor“). 1.2 Súťaž sa riadi pravidlami uvedenými v tomto štatúte (ďalej len „štatút“), ktoré popisujú práva a povinnosti jej účastníkov a pravidlá súťaže. 1.3 Hracím dňom je každý pracovný deň v termíne od 10.5.2018 od 18:00 hod. do odvolania súťaže; prvé žrebovanie sa uskutoční 23.5.2018 po 12:00 hod. 2. Účel Účelom súťaže je v rámci reklamnej a propagačnej kampane zvýšiť u širokej verejnosti sledovanosť internetovej televízie appDay.tv a rozšíriť počet fanúšikov na sociálnej sieti Facebook alebo Instagram televízie appDay.tv. 3. Trvanie súťaže Súťaž bude organizátorom realizovaná na celom území Slovenskej republiky a uskutoční sa v čase od 10.5.2018 od 18:00 hod. do odvolania; prvé žrebovanie sa uskutoční 23.5.2018 po 12.00 hod. 4. Spôsob propagácie Propagácia súťaže a oznámenie o trvaní súťaže sa uskutoční prostredníctvom: sociálnych sietí, ako aj prostredníctvom propagácie na internetovej stránke organizátora www.appday.tv a vo vysielaní televízie appDay.tv. 5. Podmienky účasti v súťaži 5.1 Do súťaže sa môže zapojiť každá fyzická osoba, ak ku dňu prihlásenia sa do súťaže dovŕšila 18 rokov a ktorá splní podmienky/pravidlá súťaže, a ktorá zároveň nie je vylúčená z účasti na súťaži niektorým z ustanovení pravidiel súťaže (ďalej len ako „účastník" alebo „súťažiaci“). 5.2 V prípade, ak sa súťaže zúčastní osoba mladšia ako 18 rokov veku a vyhrá, výhra sa odovzdáva zákonnému zástupcovi. Organizátor má v prípade pochybnosti o veku výhercu žiadať predloženie príslušného dokladu, ktorým by táto osoba osobne preukázala dovŕšenie 18 rokov veku. 5.3 Súťaže sa nesmú zúčastniť osoby, ktoré sú v pracovnom pomere alebo v pomere obdobnom pracovnému pomeru k organizátorovi súťaže, k zmluvnému partnerovi súťaže a k iným osobám, ktoré sa priamo podieľajú na činnostiach súvisiacich s organizovaním súťaže a osoby im blízke v zmysle ustanovenia § 116 Občianskeho zákonníka. V prípade, že sa výhercom stane takáto vylúčená osoba, výhra nebude odovzdaná a v prípade že výhra jej bola odovzdaná, je táto osoba povinná výhru vrátiť organizátorovi bezodkladne na základe písomnej výzvy organizátora, resp. nahradiť organizátorovi plnú hodnotu príslušnej výhry. 6. Pravidlá 6.1 Súťažiaci sa zapojí do súťaže stiahnutím aplikácie appDay.tv dostupnej zadarmo z aplikačných platforiem ako sú Appstore (iOS) alebo Google Play (Android) v období trvania samotnej súťaže; a pridaním like na firemný profil organizátora na sociálnej sieti Facebook prípadne Instagram. 6.2 Jeden súťažiaci môže počas celého trvania súťaže stiahnuť viac aplikácií do rôznych zariadení. 6.3 V súťaži bude jedno žrebovanie každú stredu. Pri prvom žrebovaní 23.5.2018 sa žrebuje zo všetkých užívateľov sociálnej siete, ktorí dali svoj like na firemný profil appDay.tv do 23.05.2018 do 12:00:00 hod. Každý nasledujúci žrebovací deň sa žrebuje zo všetkých platných LIKE na facebookovom profile appDay.tv; alebo na profile sociálnej siete Instagram appDay.tv. Žrebovanie neprebieha cez víkend (sobota, nedeľa) a štátne sviatky alebo dni pracovného pokoja. 6.4 Na získanie výhry je potrebné, aby vyžrebovaný účastník súťaže preukázal, že vo svojom mobile disponuje aktívnou aplikáciou appDay.tv stihnutou z aplikačných platforiem ako sú Appstore (iOS) alebo Google Play (Android) a to zaslaním súťažného kódu z profilu aplikácie. Každá aplikácia obsahuje unikátny kód. Organizátor je (prostredníctvom moderátora) jedinou oprávnenou osobou rozhodnúť s konečnou platnosťou, či účastník súťaže získa výhru. Výherca bude o výhre informovaný bezodkladne vo vysielaní appDay.tv moderátorom alebo ho organizátor bude následne informovať o nesplnení alebo splnení podmienok súťaže a získaní výhry. Vyžrebovaný výherca má 24 hodín na kontaktovanie organizátora a potvrdenie stiahnutia aplikácie. 6.5 Ak vyžrebovaný výherca organizátora neskontaktuje do 24 hod., výhra sa presúva na ďalšie bezprostredne nasledujúce žrebovanie. Žrebovanie sa následne uskutočňuje denne o 12:00 až kým výhru nezíska ďalší vyžrebovaný účastník súťaže. 6.6 Organizátor je oprávnený každý hrací deň bezprostredne po žrebovaní určiť a oznámiť, na ktorý profil na sociálnej sieti je potrebné dať označenie LIKE. 7. Žrebovanie 7.1 V súťaži je na každé žrebovanie od 10.5.2018 do odvolania určená výhra. 7.2 Súťažiaci, ktorý splní podmienky podľa tohto štatútu a pri prijatí hovoru vyslovil ako prvé slovo heslo súťaže platné pre konkrétny hrací deň, vyhráva príslušnú výhru. Organizátor je oprávnený kedykoľvek medzi jednotlivými žrebovaniami zmeniť výhru, o ktorú sa práve hrá. V prípade neúspešného žrebovania sa celá výhra presúva do ďalšieho žrebovania. 7.3 Organizátor je tiež oprávnený kedykoľvek medzi jednotlivými žrebovaniami znížiť, zmeniť výhru alebo navýšiť výhru o ľubovoľný bonus, ktorý sa pripočíta k výhry, o ktorú sa práve hrá výlučne v prípade, ak organizátor oznámil, že rozšíril podmienky súťaže 8. Odovzdanie výhry 8.1 Organizátor výhercu kontaktuje a výherca bezodkladne po tom, ako mu bolo oznámené, že vyhral, najneskôr však do 24 hod. je povinný oznámiť organizátorovi svoje meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu, kontaktnú adresu, na ktorú chce, aby mu bola výhra odovzdaná (poslaná). 8.2 Organizátor si pred odovzdaním ktorejkoľvek výhry vyhradzuje právo vyzvať výhercu k preukázaniu skutočnosti, že je osobou, ktorá výhru vyhráva. V sporných prípadoch si organizátor vyhradzuje právo rozhodnúť s konečnou platnosťou o odovzdaní výhry. 8.3 V prípade, ak sa nepodarí výhru odovzdať výhercovi alebo sa výherca o výhru neprihlási organizátorovi ani do 14 dní odo dňa márneho pokusu kontaktovať alebo odovzdať výhru, výherca stráca právo na získanie výhry. 9. Výhry 9.1 Výhry, ktoré obdržia výhercovia predstavujú výhry pred zdanením. 9.2 Výhry sú špecifikované každý týždeň vo vysielaní appDay.tv, na sociálnej sieti Facebook a Instrgrama v propagačných materiáloch appDay.tv. 9.3 Platnosť poukazov je do 31. 12. 2018 a v tejto lehote je nutné zájazd realizovať. Konkrétny zájazd je nutné v tomto kontexte s konkrétnym sponzorom, o ktorom bude výherca priamo informovaný, najneskôr do 31. 12. 2018. Ďalšou podmienkou uplatnenia poukazu napr. kontaktné údaje sú uvedené priamo na jeho vyhotovení, s tým, že zároveň s poukazom budú Výhercovi odovzdané aj pokyny na jeho uplatnenie. Na uvedený poukaz je možné čerpať len špecifikovanú výhru, 9.4 Výhru je možné realizovať aj vo vyššej hodnote, než má poukaz, avšak náklady nad rámec hodnoty poukazu si hradí Výherca sám. 9.5 Svojou účasťou v Súťaži Súťažiaci udeľuje Usporiadateľovi výslovný súhlas k vyhotoveniu (Usporiadateľom alebo ním určenou osobou) fotografií a videa dokumentujúcich uplatnenie a čerpanie hlavnej výhry (poprípade odovzdanie výhry), v prípade, ak nebude prakticky možné, aby fotografie/video vyhotovil sám Usporiadateľ (resp. osoba ním určená), zaväzuje sa Súťažiaci poskytnúť Usporiadateľovi fotodokumentáciu alebo videozáznam uplatnenia a čerpania hlavnej výhry sám (ďalej spoločne tiež ako „fotodokumentácia"). Fotodokumentáciou sa pre účely predchádzajúcej vety rozumie min. 5 fotografií o veľkosti minimálne 2 MB/1 fotografia, ktoré dokumentujú uplatnenie a čerpanie hlavnej výhry Súťažiaceho, prípadne aj videozáznamy. 9.6 Súťažiaci ďalej udeľuje Usporiadateľovi a Organizátorovi, pre prípad, že by sa Súťažiaci stane Výhercom v Súťaži bezodplatný, územne, časovo a množstevne neobmedzený súhlas s použitím a šírením fotodokumentácie Usporiadateľom (alebo ním poverenou osobou), vrátane všetkých osobných a osobnostných prvkov zaradených do fotodokumentácie, a to všetkými spôsobmi použitia, najmä pre marketingové účely Usporiadateľa (alebo propagácie jeho produktov) s úpravou uvedenej fotodokumentácie, vrátane opatrenia reklamnými znakmi a právom sublicencie pre tretie osoby, s tým, že tieto licenčné podmienky budú podrobnejšie špecifikované príslušnou licenčnou dohodou. 10. Osobné údaje a osobnostné práva 10.1 Účastník zapojením sa do súťaže ako dotknutá osoba dobrovoľne poskytuje organizátorovi súhlas so spracovaním svojich osobných údajov, ktoré poskytne v rámci súťaže organizátorovi za účelom preverenia totožnosti účastníka súťaže, odovzdania výhry. 10.2 Zásady ochrany osobných údajov, povinnosti organizátora a práva dotknutej osoby v súlade s NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov sú uvedené v Zásadách ochrany osobných údajov umiestnených v menu na www.appday.tv. Organizátor zabezpečuje ochranu osobných údajov účastníkov a výhercov v zmysle platných právnych predpisov. Účastník súťaže a výherca má všetky práva dotknutej osoby, a to predovšetkým právo požadovať od organizátora prístup k svojim osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov, právo na prenosnosť svojich osobných údajov, právo odvolať súhlas (ak je súhlas právnym základom spracúvania), právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. 10.3 Organizátor informuje účastníka ako dotknutú osobu v súlade so zásadami ochrany osobných údajov nasledovne: Prevádzkovateľ osobných údajov: Flok s.r.o. so sídlom Svätoplukova 35, Nitra 949 01, Slovenská republika spoločnosť zapísaná v OR OS Nitra, oddiel Sro, vložka č.14443/N Kontaktné údaje: e-mail: info@appday.tv Účel spracúvania: účasť v reklamnej a propagačnej súťaži „LETO s appDay.tv“. Poskytnutie osobných údajov dotknutou osobou je požiadavkou, ktorá je nevyhnutná pre účely identifikovania výhercu a odovzdania výhry. Bez údajov o výhercovi, ktoré umožňujú odovzdať výhru, nie je možné výhru výhercovi odovzdať. Právny základ spracúvania účastníkov a výhercov: podľa čl. 6 ods. 1 písm. a), b), f) všeobecného nariadenia o ochrane údajov, § 13 ods. 1 písm. a), b), f) zákona č. 18/2018 Z. z. (súhlas dotknutej osoby, spracúvanie na plnenie zmluvy a spracúvanie nevyhnutné na účely oprávnených záujmov). Oprávnené záujmy prevádzkovateľa: - výhercovi alebo účastníkovi, ktorý bol vyžrebovaný ale nevyhral, lebo nesplnil podmienky súťaže organizátor môže skontaktovať následne po priamom vstupe za účelom nahratia dokrútky do vysielania appDay.tv. Kategórie osobných údajov účastníkov a výhercov: meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, údaje o zákonnom zástupcovi alebo ďalšie údaje za účelom odovzdania výhry; tieto údaje získava organizátor súťaže následne po výhre súťažiaceho obvykle formou emailovej komunikácie alebo prostredníctvom aplikácie Messenger. Doba uchovania osobných údajov: organizátor neuchováva anonymizované telefónne čísla súťažiacich dlhšie po uskutočnení žrebovania do ktorého sa súťažiaci prihlásil; údaje výhercov uchováva prevádzkovateľ pre účely daňové, účtovné a archivačné. Presun do tretích krajín: údaje nie sú predmetom presunu do iných krajín. Informácia o existencii automatizovanom rozhodovaní vrátane profilovania: výhercovia sú žrebovaní náhodne automatizovaným systémom, ktorý umožňuje nediskriminačné a transparentné žrebovanie a takéto žrebovanie je nevyhnutné na uzavretie zmluvy medzi dotknutou osobou a prevádzkovateľom. 10.4 Každý súťažiaci prihlásením sa do súťaže, zároveň udeľuje organizátorovi súťaže bezodplatný súhlas (privolenie) podľa § 12 ods. 1 Občianskeho zákonníka na vyhotovenie a použitie jeho vizuálneho alebo audiovizuálneho záznamu vo vysielaní appDay.tv a na www.appday.tv v súvislosti so súťažou. 11. Osobitné ustanovenia 11.1 Na výhru v súťaži nevzniká právny nárok. V zmysle § 845 Obč. zákonníka v platnom znení nemožno výhru vymáhať, a to ani prostredníctvom súdu. 11.2 Organizátor nehradí účastníkom súťaže žiadne náklady, ktoré im týmto vzniknú v súvislosti s ich účasťou v súťaži, resp. s výhrou. 11.3 Súťaž je spotrebiteľskou propagačnou súťažou, ktorá slúži na podporu televíznej programovej služby vysielateľa a nie je hazardnou hrou v zmysle zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 11.3 Organizátor súťaže nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s nesprávnymi údajmi poskytnutými účastníkom, alebo v súvislosti s neuplatnením, nevyzdvihnutím, neprijatím, zrieknutím sa resp. nevyužitím výhry. 11.4 Organizátor nezodpovedá za funkčnosť telefónnych, internetových liniek a zariadení, za poštové služby, ani za žiadne výkony, ktoré neprevádzkuje sám. 11.5 Výherca nemôže svoj nárok na výhru previesť na tretiu osobu. 11.6 Organizátor súťaže si vyhradzuje právo rozhodovať o všetkých otázkach týkajúcich sa tejto súťaže podľa vlastného uváženia a vyhradzuje si tiež právo kedykoľvek obmedziť, odložiť, prerušiť, zmeniť alebo zrušiť tento štatút súťaž a jej pravidlá. 11.7 Účastníci súťaže sa môžu oboznámiť s pravidlami súťaže a týmto štatútom v čase jej trvania na internetovej stránke organizátora www.appday.tv. 11.8 Zapojením sa do súťaže vyjadrujú účastníci svoj súhlas riadiť sa pravidlami súťaže podľa tohto štatútu. 11.9 Ustanovenia štatútu a priebeh súťaže sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka. V Nitre, 10.05.2018